Praktische informatie

Sinds 1 juli 2013 het wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen (AMvB) van kracht. Tevens zijn handreikingen voor vergunningverleners en handhavers van kracht geworden (BUM en HUM). BodemenergieNL is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van deze AMvB en de BUM/HUM.

Recentelijk is BodemenergieNL ook gevraagd mee te denken over de evaluatie van de AMvB. Daarom willen wij onze leden en belanghebbenden vragen om positieve en/of negatieve ervaringen met ons te delen, zodat wij deze ervaringen kunnen meenemen in de evaluatie met de overheid.

Meer praktische informatie vindt u via onderstaande linkjes:

© 2018 BodemenergieNL