Het afgeschermde gedeelte is bedoeld voor onze leden. Hier kunnen ze extra informatie vinden over vergaderingen, extra documentatie over alles met betrekking tot bodem energie en nog veel meer handige informatie. Wilt u ook lid worden? Neem dan contact met ons op.

Wet- en regelgeving

Bij de toepassing van bodemenergiesystemen speelt de wet- en regelgeving een voorname rol. Met het van kracht worden van de ‘AMvB bodemenergie’ per 1 juli 2013 (Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen) zijn een aantal zaken, voor zowel de open- als gesloten systemen veranderd. Voor open systemen was tot 1 juli 2013 de Waterwet nog van toepassing. Gesloten energieopslagsystemen vielen toen nog niet onder een wettelijk kader. Hier is met de komst van het Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen verandering ingekomen. Dit wordt in onderstaande paragraaf 6 nader toegelicht.

  1. Waterwet en MER
  2. Wetgeving lozingen
  3. Wet Milieubeheer
  4. Locatiegebonden wetgeving
  5. Wetgeving bronnen en leidingen
  6. Besluit bodemenergiesystemen