Het afgeschermde gedeelte is bedoeld voor onze leden. Hier kunnen ze extra informatie vinden over vergaderingen, extra documentatie over alles met betrekking tot bodem energie en nog veel meer handige informatie. Wilt u ook lid worden? Neem dan contact met ons op.

Meldpunt AMvB Bodemenergie

Algemeen

Sinds 1 juli 2013 het wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen (AMvB) van kracht. Tevens zijn handreikingen voor vergunningverleners en handhavers van kracht geworden (BUM en HUM). BodemenergieNL is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van deze AMvB en de BUM/HUM.

Recentelijk is BodemenergieNL ook gevraagd mee te denken over de evaluatie van de AMvB. Daarom willen wij onze leden en belanghebbenden vragen om positieve en/of negatieve ervaringen met ons te delen, zodat wij deze ervaringen kunnen meenemen in de evaluatie met de overheid.

Welke regels wijzigen?

  1. Gesloten systemen zijn vergunningplichting indien >70kW, of indien ze in een interferentiegebied liggen. Gesloten systemen zijn meldingsplichtig indien <70kW.
  2. De vergunningsprocedure gaat van 6 maanden naar 2 maanden.
  3. Er is een vereenvoudigde procedure voor het aanvragen van open systemen <50 m3/h. Voor open systemen tot 50 m3 per uur is de vereenvoudigde effectenstudie van toepassing (met uitzondering van Flevoland en Gelderland).
  4. Er is voor bodemenergiesystemen, onder voorwaarden, een uitzondering gemaakt op het verbod op het lozen op het maaiveld en het lozen in riolen.
  5. Gemeenten kunnen zogenaamde interferentiegebieden aanwijzen daar waar veel systemen worden verwacht, die elkaar bij gevolg zouden kunnen beïnvloeden. Binnen deze gebieden zijn gesloten systemen altijd vergunningplichtig.
  6. Er wordt conform de BUM gewerkt met een standaard vergunning.
  7. De interferentie bij gesloten systemen is overeenkomstig de BUM te berekenen met gestandaardiseerde grafieken.
  8. Een koudeoverschot is toegestaan, een warmteoverschot niet.
  9. Bij het indienen van vergunningen en meldingen dient het energierendement (SPF) te worden opgegeven.
  10. Alleen gecertificeerde bedrijven mogen ontwerpen, aanleggen en exploiteren (per 1 oktober 2014 verplicht).


Doelstelling van het meldpunt AMvB

Het toepassen van nieuwe regels vraagt uiteraard van zowel aanvragers als vergunninghouders de nodige gewenning. Het is de bedoeling dat de AMvB zal worden geëvalueerd en om deze evaluatie vorm te kunnen geven, willen wij graag van u weten hoe de overheid omgaat met nieuwe regels. Hierdoor kunnen wij ons een beeld vormen van de provincies en de gemeenten die werken conform de AMvB, BUM/HUM en van de instanties die dit niet, of minder doen.

Wat doen we met uw gegevens?

Het secretariaat van BodemenergieNL verzamelt de gegevens die u via onderstaand formulier aan ons verstrekt. Deze gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en worden uiteindelijk geanonimiseerd verwerkt in de evaluatie. Het gaat dus niet om een beroepscommissie waar geweigerde vergunningen alsnog kunnen worden afgedwongen.