Het afgeschermde gedeelte is bedoeld voor onze leden. Hier kunnen ze extra informatie vinden over vergaderingen, extra documentatie over alles met betrekking tot bodem energie en nog veel meer handige informatie. Wilt u ook lid worden? Neem dan contact met ons op.

SPF - Seasonal Performance Factor

Sinds 1 juli 2013 is het Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen van kracht geworden. Ook wel AMvB Bodemenergie genoemd.
Daarin is een belangrijke wijziging aangebracht met betrekking tot de eisen rond het energierendement van bodemenergiesystemen.
Dit wordt uitgedrukt in de Seasonal Performance Factor BodemEnergie Systemen (SPF BES).

De nieuwe regels hebben invloed op het ontwerp en de realisatie, maar ook op de exploitatie van bodemenergiesystemen.
Er kan namelijk nu geëist worden dat de SPF BES van te voren wordt vastgelegd en na ingebruikname continue moet worden gemeten en gerapporteerd.

De instrumentatie die in de installatie moet worden opgenomen kan hierdoor anders worden.
De SPF BES is namelijk gedefinieerd als de deling van de geleverde warmte plus koude, op de opgenomen elektrische energie.
Als er gebruik wordt gemaakt van een aardgas aangedreven warmtepomp, dan zal het gasverbruik omgerekend moeten worden naar het elektrisch equivalent.
De verschillende energiestromen moeten kunnen worden gemeten en daarvoor moet wel de juiste instrumentatie aanwezig zijn.
Hooguit als er gebruik wordt gemaakt van een regeneratievoorziening met dubbelfunctie, of in de collectieve woningbouw kan er misschien een uitzondering worden gemaakt.

Om de energieprestatie van installaties te kunnen berekenen en vergelijken is de SPF BES benodigd.
Daarbij geldt er ook een bepaalde scope:
De SPF kan voor een individuele component worden vastgesteld, voor een deelsysteem of voor het totale energiesysteem.
De waarde heeft niet alleen betrekking op het bodemsysteem, maar ook op alle componenten die daar direct mee te maken hebben.
Het gaat dus om het bodemenergiesysteem (open of gesloten), de warmtepomp(en) en de regeneratievoorziening voor de bodem.
Wat er niet onder valt zijn de piekvoorzieningen voor ketels of koelmachines.

De eindgebruiker profiteert uiteindelijk het meeste van de nieuwe eisen.
Nu kunnen besparingen in bodemenergiesystemen met warmtepompen namelijk worden bewezen.
Daarmee kan er iets worden gezegd over de prestaties en vermeden CO2 uitstoot.

Meer informatie over de SPF-cursus.